photoshop

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

หากลองนึกถึงการนำรูปภาพไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการนำรูปภาพไปใช้งานงานกราฟฟิก งานออกแบบเว็บไซต์ หรืองานนำเสนอต่างๆ รูปภาพเหล่านี้หากเราทำการค้นหาบนอินเตอร์เน็ตและนำมาใช้งานนั้น บางรูปจะติดพื้นหลัง(Background) ของรูปภาพไปด้วย และหากพื้นหลังงานออกแบบของเราคนละสีกับ Background ของรูปภาพหละ?  ลองคิดภาพว่าในขณะที่พื้นหลังของงานออกแบบของเราเป็นสีน้ำเงิน และเราได้แทรกรูปภาพรวัตถุรูปหนึ่ง และมีพื้นหลังสีขาว…
วิธีทำตัวหนังสือเอียงใน Photoshop

วิธีทำตัวหนังสือเอียงใน Photoshop

ผมเชื่อว่าหลายๆ คนเลือกใช้โปรแกรม Photoshop ในการออกแบบงานกราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการใช้ในงานโฆษณาต่างๆ ไม่ว่างานนั้นจะบอกเรื่องราวด้วยภาพ หรือตัวอักษร ดังนั้นในบทความนี้ ผมจะมาแชร์ทริคในการใช้งานเครื่องมือ…