outlook gmail imap

วิธีการใช้งาน Gmail งานร่วมกับ Outlook 2013

วิธีการใช้งาน Gmail งานร่วมกับ Outlook 2013

หากเราต้องการใช้งาน Outlook ในการตรวจสอบและจัดการอีเมล์ของเราเอง เราสามารถใช้ Outlook ในการตรวจสอบอีเมล์ในบัญชี Gmail ได้ แต่ก่อนการใช้งานร่วมกัน เราต้องตั้งค่าบัญชี Gmail…