แบบหนังสือ

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ หมายถึงการเขียนข้อความหรือจดบันทึกข้อความในลักษณะของการเสนอ สั่งการ หรือติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่หรือระหว่างหน่วยงานภายในเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกัน ซึ่งลักษณะของการเขียนบันทึกข้อความหรือเทคนิคการเขียนบันทึกนั้น ผู้เขียนควรที่จะสรุปสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน โดยจับใจความสำคัญให้ได้ อ่านให้เข้าใจอย่างท่องแท้ ย่อเรื่องให้สั้นลง ว่าเรื่องอะไร ใครทำอะไร…