Microsoft Outlook

Microsoft Outlook
วิธีลบ E-mail account ใน Outlook

วิธีลบ E-mail account ใน Outlook

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งานการรับ-ส่งอีเมล์ โดยใช้โปรแกรม Outlook เราจะต้องทำการเพิ่ม E-mail account ก่อนเสมอในการใช้งานครั้งแรก ในการเพิ่มอีเมล์แอคเคาท์ เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แอคเคาท์ของ Hotmail เสมอไปในการใช้งาน เราสามารถนำ Google(Gmail) account มาได้งานบนโปรแกรม Outlook ได้อีกด้วย หลังจากที่เราได้ทำการเพิ่มบัญชึอีเมล์ลงไปในโปรแกรม…
Microsoft Outlook
วิธีการใช้งาน Gmail งานร่วมกับ Outlook 2013

วิธีการใช้งาน Gmail งานร่วมกับ Outlook 2013

หากเราต้องการใช้งาน Outlook ในการตรวจสอบและจัดการอีเมล์ของเราเอง เราสามารถใช้ Outlook ในการตรวจสอบอีเมล์ในบัญชี Gmail ได้ แต่ก่อนการใช้งานร่วมกัน เราต้องตั้งค่าบัญชี Gmail…